Facturatievoorwaarden

1: Om geldig te zijn, moet elke klant aangetekend binnen de week die volgt op de uitvoering van de werken geschieden. Bij weigering begint het termijn van 1 week te lopen, 3 dagen na verzending factuur. Wanneer binnen termijn van 1 week geen klacht werd ontvangen, wil dit zeggen dat de opdrachtgever, de uitgevoerde werken geheel en in zijn geheel aanvaard heeft. Gedeeltelijke benuttigingen heeft aanvaarding in zijn geheel tot gevolg.
2: Facturen dienen betaald te zijn 15 dagen na factuurdatum. Wanneer de betaling niet plaats vindt op de vervaldag zullen de verschuldige sommen van rechtswege een intrest van 15% per jaar opbrengen van dag de vervaldag, zonder dat enige ingebreke stelling nodig is. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de betaaldag, zonder ernstige reden wordt het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 50 euro en een maximum van 2000 euro, zelfs bij toekenning van respijt en dit als schadevergoeding wegens geleden handelsnadeel en stoornissen in het economische programma van de firma. Het verhogingsbeding zal automatisch worden toegepast, zonder dat enige verwittiging of ingebreke stelling vereist is.
3: Alle geschillen kunnen alleen door de rechtbanken van Brugge worden beslecht.
4: Per herinneringsbrief zal een administratieve kost van 8€ worden aangerekend.